Το έργο

Το έργο "Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού" στοχεύει στην ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της κατάστασης των Ελληνίδων ερευνητριών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους φορείς του Δημόσιου Τομέα και η αποτύπωση της συμμετοχής τους σε Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.  Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης "Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ" (ΕΠΑΝ, Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.4, Πράξη 8.3.4/2).  Συνολικά, οι δράσεις που εντάσσονται στο έργο είναι οι ακόλουθες:

  

  • Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της κατάστασης των ερευνητριών στο Δημόσιο Τομέα: πραγματοποιείται μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου (ποσοτική καταγραφή) και προσωπικών συνεντεύξεων σε προεπιλεγμένο δείγμα ερευνητριών (ποιοτική καταγραφή).  Η δράση αυτή οδηγεί σε καταγραφή των ερευνητριών, εξαγωγή χρήσιμων (στατιστικών και μη) αποτελεσμάτων και επισήμανση ειδικών παραμέτρων που προσδιορίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
  • Αποτύπωση της συμμετοχής των ερευνητριών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων του Δημοσίου Τομέα:  Αποτέλεσμα της δράσης είναι  η καταγραφή του αριθμού των γυναικών σε θέση προέδρου, η καταγραφή του συνολικού αριθμού των μελών των οργάνων αυτών συμπεριλαμβανομένου του/της προέδρου και ο προσδιορισμός των ποσοστών συμμετοχής ανδρών και γυναικών.

  • Πιλοτική καταγραφή των μεταπτυχιακών διατριβών που έχουν εκπονήσει γυναίκες σε θέματα φύλου, οικογένειας, εργασίας, πολιτικής και ισότητας (Ειδικευμένη Θεματολογία).

  • Συγκρότηση ελληνικής βιβλιογραφίας και διεθνούς αρθρογραφίας στην Ειδικευμένη Θεματολογία από Ελληνίδες ερευνήτριες την πενταετία 2000-2005.

Το έργο, που αποτελείται συνολικά από τέσσερα πακέτα εργασίας,  ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2007 και υλοποιείται από την Ομάδα Έργου που έχει συγκροτήσει το ΕΚΤ / ΕΙΕ και σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα φύλου και ισότητας, έρευνας πεδίου και προσωπικών δεδομένων.